Skip to main content

Algemene Leveringsvoorwaarden

Green Recycling Company B.V., gevestigd te Uden

 

Definities

In deze algemene leveringsvoorwaarden wordt verstaan onder:

  1. a) Green Recycling Company: de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid Green Recycling CompanyV. gevestigd en kantoorhoudende te Uden, kvk-nummer: 78161053, alsmede alle aan Green Recycling Company gelieerde entiteiten.
  2. b) Afnemer: iedere natuurlijke of rechtspersoon die bij Green Recycling Company een offerte/prijsindicatie opvraagt en/of die met Green Recycling Company onderhandelt over de totstandkoming van een overeenkomst en/of die aan Green Recycling Company een opdracht tot het leveren van goederen of diensten verstrekt zoals nader gespecificeerd in de overeenkomst en/of die een overeenkomst met Green Recycling Company heeft gesloten.
  3. c) Levering: Het leveren van zaken en/of het verrichten van diensten.
  4. d) Overeenkomst: de overeenkomst tussen Green Recycling Company en Afnemer met betrekking tot de levering.

 

Artikel 1 Toepasselijkheid

1.1 Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op de totstandkoming en uitvoering van alle verbintenissen tussen Green Recycling Company en Afnemer, welke zijn ontstaan ingevolge, hetzij een overeenkomst, hetzij de wet.

1.2 Deze algemene voorwaarden zijn voorts van toepassing op alle  rechtshandelingen van Green Recycling Company, waaronder inbegrepen overeenkomsten aangegaan met partijen waar eerder overeenkomsten mee zijn aangegaan en waarbij indertijd deze voorwaarden of een eerdere versie van deze voorwaarden van toepassing zijn verklaard.

1.3 Green Recycling Company wijst uitdrukkelijk de toepasselijkheid van de algemene voorwaarden van Afnemer van de hand. De algemene voorwaarden van Afnemer zijn derhalve niet van toepassing.

1.4 Van deze voorwaarden kan slechts worden afgeweken, indien dat uitdrukkelijk schriftelijk wordt overeengekomen.

1.5 Wanneer één of meerdere bepalingen van deze leveringsvoorwaarden nietig of vernietigbaar blijken, dan tast dit de overige bepalingen van deze voorwaarden niet aan.

1.6 Een bepaling die nietig of vernietigbaar is, wordt in dat geval vervangen door een bepaling die het dichtst in de buurt komt van wat Green Recycling Company bij het opstellen van de voorwaarden op dat punt voor ogen had.

 

Artikel 2 Aanbiedingen

2.1 Alle  prijsopgaven en offertes van Green Recycling Company zijn vrijblijvend, tenzij door Green Recycling Companyuitdrukkelijk schriftelijk anders is aangegeven.

2.2 Een overeenkomst komt slechts tot stand indien en voor zover Green Recycling Company de opdracht van Afnemer schriftelijk heeft aanvaard of door Green Recycling Company uitvoering wordt gegeven aan deze opdracht.

 

Artikel 3 Prijzen

3.1 Alle prijslijsten en prijsopgaven zijn vrijblijvend en kunnen zonder voorafgaande kennisgeving worden gewijzigd door Green Recycling Company, tenzij tussen partijen schriftelijk anders is overeengekomen.

3.2 De door Green Recycling Company opgenomen prijzen gelden voor levering vanaf Uden of de produktielocatie aan de Lelyweg 22 in Bergen op Zoom en zijn exclusief omzetbelasting, tenzij anders vermeld in de offerte, op de website of op de factuur.

3.3 De prijsopgaven worden gedaan op basis van de op het tijdstip van de rechtshandeling geldende prijzen. Indien zich nadien wijzigingen voordoen in de kostprijsfactoren, waaronder doch niet beperkt tot kosten van arbeidslonen, belastingen en andere heffingen, fabrieksprijzen, materialen, overheidsmaatregelen, invoerrechten of andere heffingen, evenals koerswisselingen, heeft Green Recycling Company het recht de prijs dienovereenkomstig te verhogen, een en ander met in achtneming van de eventueel ter zake bestaande wettelijke voorschriften en ongeacht of die verhoging door Green Recycling Company voorzien of onvoorzienbaar was. Een dergelijke verhoging geeft  Afnemer geen recht op ontbinding van de overeenkomst.

 

Artikel 4 Levering en annulering

4.1 Alle leveringen worden geacht plaats te vinden te Uden of de produktielocatie aan de Lelyweg 22 in Bergen op Zoom tenzij schriftelijk anders is overeengekomen. Tenzij anders overeengekomen, geschiedt levering dus af het bedrijf/magazijn van Green Recycling Company. Op het moment dat de goederen het bedrijf/magazijn verlaten, gaat het risico van de goederen op Afnemer over.

4.2 De overeengekomen levertijden gelden als indicatie en niet als fatale termijn, tenzij uitdrukkelijk anders is overeengekomen. Bij niet-tijdige leveringen dient Green Recycling Company daarom schriftelijk in gebreke te worden gesteld, waarbij Afnemer een redelijke termijn dient te geven om alsnog na te komen.

4.3 Green Recycling Company is nimmer aansprakelijk voor enige schade, gevolgschade daaronder begrepen, welke door vertraging in de levering mocht ontstaan.

4.4 Afnemer is gehouden bij aflevering de zaken terstond in ontvangst te nemen. Indien Afnemer de afgeleverde zaken niet in ontvangst neemt, worden de zaken voor zijn rekening en risico opgeslagen. Afnemer is te allen tijde gehouden om de kosten van de hiervoor genoemde opslag en alle overige in dit kader door Green Recycling Company gemaakte kosten, waaronder doch niet beperkt tot vracht, verzend- en administratiekosten te vergoeden.

4.5 Eventuele transportkosten zijn voor rekening van Afnemer, tenzij partijen hierover iets anders hebben afgesproken

4.6 Afnemer kan een door hem geplaatste order enkel en alleen met  toestemming van Green Recycling Company annuleren. Indien en voor zover Green Recycling Company akkoord gaat met de annulering, is Afnemer verplicht alle eventueel door Green Recycling Company gemaakte kosten en schade te voldoen met een minimum van 15% van hetgeen Afnemer verschuldigd zou zijn geweest indien de order zou zijn uitgevoerd.

 

Artikel 5 Betaling

5.1 Alle betalingen door Afnemer dienen te geschieden binnen 7 dagen na factuurdatum, tenzij anders is overeengekomen en/of anders vermeld op de website, in de orderbevestiging of op de factuur. Betaling dient te geschieden zonder enige aftrek danwel verrekening ofwel door Afnemer toegepaste korting.

5.2 Na overschrijding van de betalingstermijn is Afnemer van rechtswege, derhalve zonder dat daartoe een ingebrekestelling vereist is, in verzuim en is hij vanaf de vervaldag een contractuele rente van 1% per maand, alsook de wettelijke (handels)rente verschuldigd. Tevens heeft Green Recycling Company  alsdan het recht om aan Afnemer alle eventueel te maken extra kosten, waaronder alle kosten voor juridische bijstand, die ontstaan ten gevolge van enige aan Afnemer toerekenbare vertraging of andere tekortkoming in de nakoming in rekening te brengen.

5.3 Door Afnemer gedane betalingen strekken steeds allereerst ter voldoening van die vorderingen die Green Recycling Company op Afnemer mocht hebben ten aanzien waarvan Green Recycling Company onverhoopt geen eigendomsvoorbehoud heeft gemaakt, vervolgens ter voldoening van rente en kosten en ten slotte ter voldoening van opeisbare facturen die het langst openstaan, ongeacht andersluidende aanwijzingen van Afnemer.

5.4 Afnemer kan slechts bezwaar maken tegen de factuur binnen de overeengekomen betalingstermijn.

 

Artikel 6 Zekerheid en opschorting

6.1 Indien Green Recycling Company tijdens de uitvoering van de overeenkomst goede grond heeft aan te nemen dat Afnemer zijn verplichtingen niet stipt zal nakomen, dan is Afnemer verplicht op  eerste verzoek zijdens Green Recycling Companyterstond genoegzame en in de door Green Recycling Company gewenste vorm zekerheid te stellen van al zijn verplichtingen uit de overeenkomst.

6.2 Weigering van Afnemer de verlangde zekerheid te stellen, geeft Green Recycling Company het recht de nakoming van haar verplichtingen op te schorten alsook de overeenkomst zonder rechtelijke tussenkomst te ontbinden en het reeds geleverde terug te nemen, onverminderd het recht op vergoeding van de reeds door Green Recycling Company uitgevoerde werkzaamheden op grond van de overeenkomst en onverminderd het recht op vergoeding van alle kosten, renten en schade.

 

Artikel 7 Eigendomsvoorbehoud

7.1 Alle aan Afnemer geleverde zaken blijven  eigendom van Green Recycling Company, zolang Afnemer niet volledig heeft voldaan aan alle vorderingen betreffende de tegenprestatie voor door Green Recycling Company aan Afnemer krachtens overeenkomst geleverde of te leveren zaken als ook krachtens zodanige overeenkomst verrichte of te verrichten werkzaamheden, evenals aan de vorderingen wegens tekortschieten van Afnemer in de nakoming van zodanige overeenkomsten. Het eigendomsvoorbehoud heeft ook betrekking op leveringen van goederen krachtens een oudere of jongere overeenkomst dan die welke betrekking heeft op de zaken waarvan de eigendom is voorbehouden.

7.2 Indien Afnemer in verzuim is ten aanzien van de prestaties als opgenomen in lid 1 van onderhavig artikel, is Green Recycling Company  gerechtigd de goederen voor rekening van Afnemer terug te (doen) halen van de plaats waar zij zich op dat moment bevinden. Afnemer verleent Green Recycling Company hierbij onherroepelijk machtiging om daartoe de bij of voor Afnemer in gebruik zijnde ruimte te (doen) betreden. Alle met de terugname verbandhoudende kosten komen voor rekening van Afnemer.

7.3 De onder eigendomsvoorbehoud geleverde zaken kunnen door Afnemer in het kader van de normale bedrijfsuitoefening worden gebruikt. Dit houdt in dat zij niet kunnen strekken tot zekerheid, in welke vorm dan ook, van vorderingen van derden.

7.4 Afnemer heeft de verplichting om bij vervreemding van de goederen waar ten behoeve van Green Recycling Company een eigendomsvoorbehoud rust, een zelfde eigendomsvoorbehoud te bedingen.

 

Artikel 8 Aansprakelijkheid

8.1 Green Recycling Company is niet aansprakelijk voor schade, van welke aard ook, ontstaan doordat zij is uitgegaan van door of namens Afnemer verstrekte onjuiste en/of onvolledige informatie.

8.2 Green Recycling Company is slechts aansprakelijk voor schade (i) indien deze schade valt onder de dekking van haar aansprakelijkheidsverzekering en wel tot het bedrag dat door haar verzekering wordt uitgekeerd te vermeerderen met het eigen risico dan wel (ii) indien er sprake is van opzet of grove schuld.

8.3 Indien er (i) geen sprake is van opzet of grove schuld dan wel (ii) de verzekering niet uitkeert, en er toch sprake is van aansprakelijkheid van Green Recycling Company, dan is deze aansprakelijkheid beperkt tot enkel directe schade (waarbij aansprakelijkheid voor indirecte schade uitdrukkelijk wordt uitgesloten) met een maximum van de opdrachtsom.

8.4 Alle vorderingsrechten en andere bevoegdheden, uit welke hoofde dan ook, die Afnemer jegens Green Recycling Companyheeft, dienen binnen 12 maanden na het moment waarop Afnemer hiermee bekend werd of redelijkerwijze had kunnen zijn, schriftelijk door Green Recycling Company te zijn ontvangen, bij gebreke waarvan deze komen te vervallen.

8.5 Afnemer vrijwaart Green Recycling Company voor alle aanspraken van derden, die in verband met de uitvoering van de overeenkomst schade lijden.

8.6 Indien Afnemer aan Green Recycling Company informatiedragers, elektronische bestanden of software etcetera verstrekt, garandeert Afnemer dat daardoor geen inbreuk op eigendoms- of auteursrechten van derden worden gemaakt, alsmede dat de informatiedragers, elektronische bestanden of software vrij zijn van virussen en defecten.

8.7 Afnemer vrijwaart Green Recycling Company voor aanspraken van derden met betrekking tot eventuele schending van privacy rechten en/of rechten van intellectueel eigendom op door Afnemer verstrekte materialen of gegevens, die bij de uitvoering van de overeenkomst worden gebruikt.

8.8 Eventuele door Green Recycling Company verstrekte adviezen zijn altijd vrijblijvend en opvolging daarvan komt voor rekening en risico van Afnemer.

 

Artikel 9 Garanties

9.1 Voor geleverde goederen met fabrieksgarantie gelden uitsluitend de door de fabriek of importeur gestelde garantiebepalingen. In alle andere gevallen wordt door Green Recycling Company geen garantie verstrekt, tenzij anders wordt overeengekomen.

9.2 De verplichtingen van Green Recycling Company uit hoofde van de garantie beperken zich tot gehele of gedeeltelijke kostenloze nalevering, indien de geleverde goederen materiaal- of fabricagefouten vertonen.

9.3 Buiten de garantie vallen gebreken die optreden door, dan wel geheel of gedeeltelijk het gevolg zijn van niet in achtneming van bedienings- en onderhoudsvoorschriften c.q. onzorgvuldig gebruik, normale slijtage, alsook bij ongelukken of ander van buiten komend onheil zoals brand- of waterschade.

9.4 Aanspraken van Afnemer op grond van dit artikel laten zijn betalingsverplichtingen onverlet.

9.5 Alle herstelwerkzaamheden die buiten de garantie vallen, zullen aan Afnemer in rekening worden gebracht.

 

Artikel 10 Reclames / klachten

10.1 Reclameringen door Afnemer kunnen uitsluitend geschieden ter zake van ontbrekende of niet bestelde zaken evenals ter zake van uiterlijk waarneembare gebreken van zaken of uitgevoerde diensten.

10.2 Reclameren dient schriftelijk te geschieden binnen 8 dagen na ontvangst van de zaken c.q. diensten door Afnemer c.q. na de dag waarop Afnemer over de zaken had dienen te kunnen beschikken, onder nauwkeurige opgave van de feiten en onder overlegging van schriftelijke bewijsstukken, zoals de pakbon, foto’s,  factuur etcetera. Een dergelijke schriftelijke mededeling dient eveneens binnen 8 dagen na ontvangst van de zaken c.q. na de dag dat Afnemer over de zaken had kunnen beschikken door Green Recycling Company te zijn ontvangen. Bij overschrijding van de genoemde termijn vervalt ieder recht van Afnemer op reclamering.

10.3 Terugzending van de goederen geschiedt voor rekening en risico van Afnemer. Green Recycling Company aanvaardt teruggezonden goederen slechts indien en voor zover zij met de terugzending tevoren schriftelijk akkoord is gegaan. De goederen dienen op het door Green Recycling Company de goederen aan Afnemer heeft afgeleverd.

10.4 Reclameringen van Afnemer op grond van dit artikel laten zijn betalingsverplichtingen en alle anderen verplichtingen uit hoofde van de overeenkomst onverlet.

10.5 Geringe, in de handel gebruikelijke of technisch niet te vermijden afwijkingen en verschillen in kwaliteit, kleur, maat of afwerking kunnen geen grond voor reclamering opleveren.

10.6 Het in dit artikel bepaalde is van overeenkomstige toepassing op door Green Recycling Company uitgevoerde werkzaamheden c.q. verrichte diensten.

 

Artikel 11 Niet toerekenbare tekortkoming / overmacht

11.1 Onverminderd de wettelijke bepalingen geldt als niet toerekenbare tekortkoming : het in gebreke blijven van leveranciers, stakingen, pandemieën, verstoring van de energievoorzieningen, brand, verlies of beschadiging bij transport, in- en uitvoerbelemmeringen, oorlog, de gevolgen van terrorisme, machinebreuk, maatregelen van overheidswege evenals de gevolgen hiervan, evenals alle omstandigheden waardoor Green Recycling Company in de normale uitvoering van de overeenkomst worden gehinderd.

11.2 Ingeval van een niet toerekenbare tekortkoming heeft Green Recycling Company het recht de uitvoering van de overeenkomst op te schorten zolang deze situatie voortduurt, dan wel geheel of gedeeltelijk zonder rechtelijke tussenkomst te ontbinden, zonder dat zij tot schadevergoeding gehouden is en onverlet de verplichtingen van Afnemer tot betaling van de wel geleverde goederen en/of uitgevoerde werkzaamheden.

 

Artikel 12 Ontbinding

12.1 Indien Afnemer niet, niet behoorlijk of niet tijdig aan enige verplichting uit hoofde van de overeenkomst voldoet, evenals ingeval van faillissement, surseance van betaling of ondercuratelestelling van Afnemer, stillegging of liquidatie van diens bedrijf, juridische fusie, wijziging van een substantieel deel van de zeggenschap in de onderneming van Afnemer, is Green Recycling Company gerechtigd, zonder enige verplichting tot schadevergoeding en onverminderd de verder aan Green Recycling Company toekomende rechten, de overeenkomst geheel of gedeeltelijk te ontbinden, dan wel de uitvoering van de overeenkomst op te schorten. Tevens is Green Recycling Company in die gevallen gerechtigd onmiddellijke voldoening van het aan haar toekomende te vorderen.

12.2 Indien de behoorlijke nakoming door de ten gevolge van een of meer omstandigheden, die niet voor  rekening van Green Recycling Company komen, geheel of gedeeltelijk onmogelijk is, hetzij tijdelijk hetzij blijvend, heeft Green Recycling Companyhet recht de overeenkomst te ontbinden.

 

Artikel 13. Intellectuele eigendomsrechten

13.1 Afnemer erkent uitdrukkelijk dat alle intellectuele eigendomsrechten van weergegeven informatie, afbeeldingen, mededelingen of andere uitingen met betrekking tot de producten en/of internetsite(s) berusten bij Green Recycling Company, haar toeleveranciers of andere rechthebbenden.

13.2 Onder intellectuele eigendomsrechten wordt verstaan: octrooi-, auteurs-, merk-, tekeningen- en modellenrechten en/of andere (intellectuele eigendoms-)rechten, waaronder al dan niet octrooieerbare technische en/of commerciële knowhow, methoden en concepten.

13.3 Het is Afnemer verboden gebruik te maken van c.q. wijzigingen aan te brengen in de intellectuele eigendomsrechten zoals beschreven in dit artikel, zoals bijvoorbeeld verveelvoudiging, zonder uitdrukkelijke voorafgaande schriftelijke toestemming van Green Recycling Company, haar  toeleveranciers of andere rechthebbenden, tenzij het louter gaat om privégebruik in relatie tot het product zelf

 

Artikel 14 – Geheimhouding en persoonsgegevens

14.1 Partijen zullen vertrouwelijke informatie die zij voor, tijdens of na de uitvoering van de overeenkomst aan elkaar verstrekken, strikt vertrouwelijk behandelen volgens de daarvoor opgestelde werkwijze. Partijen leggen deze verplichting tevens op aan hun werknemers alsmede aan door hen ingeschakelde derden ter uitvoering van de overeenkomst.

14.2 Hoe Green Recycling Company omgaat met vertrouwelijke informatie staat omschreven in de privacyverklaring die terug te vinden is op haar website. Afnemer is zelf verantwoordelijk voor het naleven van de AVG en/of andere van toepassing zijnde wet- en regelgeving.

14.3 Indien een aanpassing van de wet- en regelgeving dit vereist, zullen partijen hieromtrent voor het in werking treden van de nieuwe wetgeving nieuwe afspraken maken welke in lijn zijn met deze wet- en regelgeving. Indien het onmogelijk is voor de inwerkingtreding de nieuwe afspraken te maken, dan zullen partijen dit in ieder geval binnen een redelijke termijn na inwerkingtreding doen.

 

Artikel 15 Toepasselijk recht en forumkeuze

15.1 Op alle rechtsbetrekkingen tussen Green Recycling Company en Afnemer is uitsluitend Nederlands recht van toepassing.

15.2 De toepasselijkheid van het Weens Koopverdrag is uitdrukkelijk uitgesloten.

15.3 Alle geschillen die betrekking hebben op tussen partijen gesloten overeenkomsten, verbintenissen en/of de onderhavige voorwaarden zullen worden beslecht door de bevoegde rechter verbonden aan de rechtbank Oost-Brabant.